search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 01/2021 - הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

מכרז פומבי 01/2021 – הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום ראשון 21.02.2021 ועד יום חמישי 18.03.2021 בשעה 10:30. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז 4,000 ₪ , אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "משרד הרווחה") פנה לאשכול בבקשה לתת שירותי רווחה בדגש על שילוב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות הגרים ברשויות האשכול. במסגרת פיתוח השירותים באשכול החליט משרד הרווחה על פיתוח רצף מענים ושירותים לאנשים עם מוגבלויות בכל הגילאים.

המענים יינתנו לתושבי רשויות האשכול בפרט ולתושבי האזור בכלל, ויכללו את כל סוגי המוגבלויות הנמצאים באחריות משרד הרווחה.

השירותים שיוקמו יהיו בתפיסה של האדם במרכז, ובניית שירותים לפי חליפה אישית המותאמת לצרכי האדם ומשפחתו.

משרד הרווחה מעוניין לפתח בהדרגה את כל סוגי השירותים הניתנים לאנשים עם מוגבלויות.

 

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול בטלפון 04-9576207.

 

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

העברות יש לבצע ל:

שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

בנק לאומי – 10

סניף – 641

חן – 160800/11

 

הנוסח המלא והמחייב בקישור מטה