search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז כ"א-23/2023 מנהל מרכז היתרים לתעשייה

מכרז כ"א 23/2023 מנהל מרכז היתרים לתעשייה

מבוטל!

יפורסם מכרז מתוקן 28/2023

בהתאם לפקודת העיריות [נוסח חדש], ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם-1979, ו/או צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1998, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של מנהל מרכז היתרים לתעשייה והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרה כאמור.

הגשה עד לתאריך: 16/07/2023 בשעה: 10:00 לדוא"ל: [email protected]

כפיפות ואחריות ניהולית –  מנכ"לית האשכול

היקף העסקה: 100% חוזה ההעסקה הינו חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 16/07/2023 בשעה 10:00

הפרטים המלאים בקישור מטה