search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

אספקת ציוד מיגון בתקופת משבר הקורונה בפטור ממכרז

אשכול גליל מערבי בע"מ מתכוון להתקשר עם ספק:
טורקיז ייבוא ושיווק
לאספקת מסכות מסוג KN 95, מסיכות מסוג 95N, מגיני פנים, מסיכות כירורגיות וסרבלים.
(להלן: "הציוד") בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (6) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 , למניעת נזק של ממש.
תקופת ההתקשרות – עד לתאריך 30/04/2020
היקף ההתקשרות – עד 700,000 ₪