search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מחלקת תכנון

האשכול מקדם תכנון אזורי משותף של מרחב הגליל המערבי, באמצעות קידומה של "תוכנית האב האסטרטגית 2040". מטרת התכנית לייצר מרחב חיים אטרקטיבי, למנף ולשמר נכסי טבע, תרבות ומורשת, ולממש את יתרונות האזוריות ושיתוף הפעולה המרחבי. תוכנית האב נוגעת לכל תחומי החיים ומטרתה לחולל שינוי בחיי התושבים והמבקרים בגליל המערבי. בין השאר מציגה התכנית תמונת עתיד רצויה וכיווני פעולה בתחומי התשתיות, המרחב הבנוי, השטחים הפתוחים , החברה והאנשים החיים באזור , כלכלה ותעסוקה ונגישות ותחבורה.

האשכול משתמש במידע התכנוני הקיים בקרב הרשויות החברות בו ע"מ להרחיב את גבולות התכנון המוניציפאליים כך שידעו לתת מענה אזורי רחב יותר, בעיקר  בתחומי רוחב תשתיתיים כמו שדרוג ושיפור התחבורה והרחבת האמצעים לנוע באזור, שיפור של תשתיות התקשורת והאינטרנט, ובניית יכולות אזוריות ומקומיות לאנרגיה מקיימת ובנייה בת קיימא.