search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

ניהול מערכות מידע

במסגרת הפעילות לפיתוח כלכלי אזורי שמנו למטרה באשכול לשפר, לקדם ולצמצם את הפערים בין רשויות האשכול ולהשוות בין השירותים הדיגיטאליים והטכנולוגים הניתנים לתושבי האזור

זאת באופן מקיים ובהקפדה על אבטחת המידע.

האשכול מספק לרשויות החברות בו שירותי ניהול אסטרטגי של מערכות המידע ותמיכה טכנית לרבות בניית היכולות הדיגיטאליות ( ובינהם הקמה ושדרוג תשתיות תקשורת, הקמת מערך גיבוי הידע הארגוני בשרתי הרשות/בענן, רציפות תפקודית, יכולת התאוששות מאסון, מרכזיית טלפוניה, תשתית סיבים אופטיים, תפעול ואחזקה ) , קידום התרבות הארגונית תומכת דיגיטציה (  בינהם הנגשת המידע, אבטחת המידע, שיפור התקשורת הארגונית, הדרכות 365  ) וייזום פרויקטים רלוונטים בתחום לכל רשות .

קבצים להורדה