search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

היחידה לפיתוח סביבתי

תחום איכות הסביבה חוצה גבולות מוניציפליים, וכך גם האתגרים בו, לדוגמא, בעיית זיהום אוויר ברשות אחת מהווה בעיה לרשות שכנה. שותפות הרשויות באשכול מאפשרת עבודה ברמה אזורית.

אשכול גליל מערבי חרט על דגלו שמירה על גליל ירוק ונקי. בהתאם לכך הוא מספק פתרונות אזוריים ומהווה פלטפורמה ליצירת אחידות בין כלל הרשויות.

הצטרפות של הרשויות לפרויקטים סביבתיים שמוביל האשכול , מאפשרת להם להנות מתקציבים של משרדי ממשלה שונים שבעזרתם הם מקדמים ומשפרים את איכות הסביבה באזורינו.