search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

היחידה לפיתוח סביבתי

תחום איכות הסביבה חוצה גבולות מוניציפליים, וכך גם האתגרים בו, לדוגמה, בעיית זיהום אוויר ברשות אחת מהווה בעיה לרשות שכנה. שותפות הרשויות באשכול מאפשרת עבודה ברמה אזורית.

אשכול גליל מערבי חרט על דגלו שמירה על גליל ירוק ונקי. בהתאם לכך הוא מספק פתרונות אזוריים ומהווה פלטפורמה ליצירת אחידות בין כלל הרשויות.

הצטרפות של הרשויות לפרויקטים סביבתיים שמוביל האשכול , מאפשרת להם להנות מתקציבים של משרדי ממשלה שונים שבעזרתם הם מקדמים ומשפרים את איכות הסביבה באזורינו.

 

חזון האגף:

 

אגף הסביבה באשכול יפעל לביסוס ושדרוג המערך האזורי המשותף לטיפול בפסולת תוך שמירה על האינטרס הכלכלי, הסביבתי והציבורי. האגף יפעל לשיפור יכולות התפעול של הרשויות ויחתור כל העת ליצירת אחידות אזורית משותפת וברת קיימא. אגף הסביבה ישאף ליצירת מצב של הפיכת הפסולת ממטרד למשאב.

 

מטרות העל באגף:

  • – חיזוק ושדרוג המערך האזורי לטיפול בפסולת.
  • – שימור ופיתוח סביבתי בגליל המערבי.
  • – יישום מודל "שלושת האפסים"- אפס הטמנת פסולת, אפס השלכות בשטחים פתוחים, אפס חד פעמי בחופי הים ושמורות הטבע.

 

משולחן העבודה:

  • – הסכם הטמנה משותף לרשויות האשכול
  • – הסכם שירות איסוף פסולת (כולל שירותי פיקוח)
  • – מימוש תוכנית השקעות 7714 –כולל כתיבה ופרסום של מכרזי רכש ושירות עבור הרשויות
  • –  הקמת מערך פיקוח על עבודות הקבלנים