search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 25/2020 - הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית אזורי

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות להקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית אזורי עבור רשויות אשכול גליל מערבי.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום חמישי 29.10.2020 ועד ליום 19.11.2020 בשעה 10:00. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

עלות מסמכי המכרז 5,000 ₪ , אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

פתיחת תיבת המכרזים תתאפשר רק באמצעות ה- ZOOM בקישור הבא: 

https://us02web.zoom.us/j/81012123495?pwd=TU14a3p1ck1zMVh4SVd1d1hPQ0F1UT09

Meeting ID: 3495 1212 810

240674 :Passcode 

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11