search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 5/2019 - מתן שירותי מיכון משרדי לרשויות אשכול גליל מערבי

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת לקבל הצעות למתן שירותי מיכון משרדי עבור הרשויות החברות בו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול החדשים בקיבוץ כברי. בתיאום טלפוני מראש, החל מיום 10/03/2019 ועד יום 02/04/2019 בשעה 08:30. ביתר הימים, יש לתאם הגעה בשעות קבלת קהל 08:30-15:30.

מחיר מסמכי המכרז 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול www.wegalil.org  או במשרדי האשכול.

מועד אחרון להגשת הצעות 02/04/2019 עד השעה 08:30, בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול בקיבוץ כברי, טלפון: 04-9576207.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11