search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 17/19 - איסוף ופינוי פסולת יבשה גושית וגזם

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת יבשה גושית וגזם מרשויות האשכול.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום ראשון, תאריך 11.8.19 והמועד אחרון להגשת הצעות למכרז: יום שני 16.09.19 עד השעה 09:00.

ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 8:30-15:30.

מחיר מסמכי המכרז 5,000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול  www.wegalil.org  או במשרדי האשכול.

ניתן להגיש הצעות החל מיום ראשון, תאריך 11.8.19 והמועד אחרון להגשת הצעות למכרז: יום שני 16.09.19 עד השעה: 09:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, קיבוץ כברי, טלפון: 04-9576207.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

יובהר כי בין התאריכים 11.09.19 ועד 12.09.19 משרדי האשכול יהיו סגורים ולכן לא ניתן לרכוש ו / או להגיש את מסמכי המכרז .

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11