search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 7/20 לאספקה,התקנה ואחזקת מאזני גשר

אשכול גליל מערבי בע"מ מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקה,התקנה ואחזקת מאזני גשר תלויים עבור רשויות האשכול.

עלות חוברת המכרז1,500 ₪ כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום שלישי, תאריך 02.06.2020 עד השעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ראשון, תאריך 14.06.2020 עד השעה 10:00.

מיקום תיבת המכרזים – משרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום ראשון, תאריך 14.06.2020, בשעה 10:30. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכול  www.wegalil.org  או במשרדי האשכול.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד – על פי ההוראות המפורסמות באתר האשכול

הנוסח המחייב את האשכול, הן ההוראות המפורטות במסמכי המכרז שפורסמו באתר האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11