search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 11/2020 - אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכול

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב ישירות לרשויות האשכול אשר יתקשרו עם הזוכה/ים במכרז זה. יובהר, כי ההתקשרות הינה ישירה עם רשויות האשכול, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות השירות הישיר לרשויות האשכול. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתאום טלפוני מראש, החל מיום שני ה- 10.08.2020.

הצעות למכרז ניתן להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, בקיבוץ כברי החל מיום ראשון, 16.08.20, ועד יום חמישי 17.09.20 עד השעה  10:00. ביתר הימים יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 15:30-08:30.

תשומת לב המציעים, כי משרדי האשכול יהיו סגורים מיום 23/08/2020 ועד ליום 31/08/2020.

פתיחת תיבת המכרזים תתאפשר רק באמצעות ה- ZOOM בקישור הבא: https://zoom.us/j/94540104462

Meeting ID: 945 4010 4462

עלות מסמכי המכרז הינם 300 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאיות בלבד.

תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.


את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11