search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 7/2019 - אספקת שירותי רו"ח ושירותי הנהלת חשבונות

אשכול רשויות גליל מערבי מעוניין לקבל הצעות עבור שירותי רו"ח ושירותי הנהלת חשבונות

את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי איגוד הערים שבקיבוץ כברי, תמורת סך של 300 ₪ (שלא יוחזרו) בימים א'-ה' בשעות העבודה, וזאת עד תאריך 29/4/19 שעה  13:00 (בחג הפסח ובימי חול המועד משרדי האשכול יהיו סגורים).

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, בקישור מטה.

מועד אחרון להגשת הצעות 29/4/19, עד השעה 13:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול בקיבוץ כברי, טלפון: 04-9576207.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11