search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי 6/2019 - תשתיות תקשורת

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת לקבל הצעות למתן שירותי הקמת תשתיות תקשורת עבור הרשויות החברות בו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול החדשים בקיבוץ כברי. בתיאום טלפוני מראש, החל מיום 27/03/2019 ועד ליום 29/4/19, עד השעה 13:00. ביתר הימים, יש לתאם הגעה בשעות קבלת קהל 08:30-15:30.

מחיר מסמכי המכרז 300 ₪, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ניתן לשלם באמצעות שיק לפקודת האשכול או בהעברה בנקאית בלבד – על פי ההוראות המופיעות באתר האשכול.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של האשכולwww.wegalil.org  או במשרדי האשכול.

מועד אחרון להגשת הצעות 29/4/19, עד השעה 13:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול בקיבוץ כברי, טלפון: 04-9576207.

ניתן לשלם באמצעות צ'ק לפקודת החברה או בהעברה בנקאיות בלבד. תשלום באמצעות העברה בנקאית יתאפשר בתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.

את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.
העברות יש לבצע ל:
שם בעל החשבון – אשכול רשויות גליל מערבי
בנק לאומי – 10
סניף – 641
חן – 160800/11