search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מפקח/ת למערך אזורי משותף של איסוף, פינוי וסילוק פסולת מרשויות האשכול

מכרז פומבי מס' 21/2023

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), מכריז בזה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה

 

מפקח/ת למערך אזורי משותף של איסוף, פינוי וסילוק פסולת מרשויות האשכול

כפיפות ואחריות ניהולית: מנהל אגף איכות סביבה באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי.

היקף משרה: משרה מלאה.

תחילת עבודה: מידי

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של האשכול.

מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון 05/07/2023 בשעה 16:00

הפרטים המלאים בקישור מטה