search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

מכרז פומבי משותף 07/2021/מס' צא למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי עבור האשכולות והרשויות המקומיות החברה באשכולות

מכרז פומבי משותף 07/2021/מס' צא למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי עבור האשכולות והרשויות המקומיות החברה באשכולות


אשכול רשויות נגב מזרחי, אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות השרון, אשכול רשויות בית הכרם,אשכול רשויות כנרת עמקים, אשכול רשויות גליל מערבי (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסףהמפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם האשכולות ועם הרשויות המקומיות החברות באשכולות, למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נלווים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.


1. על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז.


2. במכרז זה אין צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה.

הערה: לתשומת לב המציעים, כי הזוכים במכרז (בלבד) יידרשו להמציא לכל אחד מהאשכולות ערבות ביצוע בסך של ₪ 25,000 לתקופת ההסכם להבטחת תנאי ההסכם שבין הזוכים לרשויות ובין הזוכים לאשכולות.


3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקישור המצורף באתר של אשכול נגב מזרחי
  בסך 2,500 ש"ח (שלא יוחזרו בשום מקרה)

4. הסבר ביחס לכללי ומבנה המכרז, הגשת ההצעות וההסכם יתקיים ביום חמישי ה- 29.7.21 בשעה 10:00באמצעות אפליקציית .ZOOM קישור לפגישה נמצא באתר אשכול רשויות נגב מזרחי.

5. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.


6. ההגשה תתבצע עד יום
ראשון ה- 22.8.21 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים המצויה במשרדי אשכול נגב מזרחי, בכתובת: מרכז מסחרי 65 בית כרמית, קומה 1, דימונה. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.

7. האשכולות אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.