search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

אשכול גליל מערבי בע"מ מכרז פומבי 05/2020 מכרז עם בחינה דו-שלבית לביצוע סקר ותכנון מערך טכנולוגי מצלמות אבטחה

מכרז פומבי לייעוץ, ליווי ופיקוח הצבת מצלמות ומוקד שליטה ברשויות אשכול גליל מערבי

 

מכרז פומבי לייעוץ, ליווי ופיקוח הצבת מצלמות ומוקד שליטה ברשויות אשכול גליל מערבי

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום שני, תאריך 12/07/2020 , עד השעה 10:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום חמישי, תאריך 16/07/2020 עד השעה 15:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, תאריך 23/07/2020, עד השעה10:00 .

מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול בקיבוץ כברי.

מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום חמישי, תאריך 23/07/2020, בשעה 10:30.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית.

מועד ראיונות במשרדי האשכול: יום חמישי בתאריך ה 30/07/2020– שעה מדויקת תימסר בהמשך.

מועד פתיחת הצעות המחיר – יום שני,  תאריך ה 27/07/2020 , בשעה 11:00.

פתיחת הצעות המחיר הינה פומבית.