search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

התקשרויות מדף: השקת שירות חדש

28/10/18 12:43

האשכול השיק שירות חדש: התקשרויות מדף.

במסגרת התיקון לחוק איגודי ערים הוסף גם איגוד ערים מסוג חדש – אשכול רשויות מקומיות. איגוד ערים מסוג זה רשאי לקיים מכרזים שיאפשרו לרשויות מקומיות החברות בו להתקשר עם הזוכה או הזוכים במכרז. קרי, האשכול יבצע את כל התהליך המכרזי, אשר בסופו תוכל רשות מקומית החברה באשכול לבחור אם להתקשר עם הזוכה/ים במכרז (אין חובה על הרשויות להתקשר עם הזוכה/זוכים).

כאמור, אשכול רשויות גליל מערבי כבר החל בהפעלת השירות עבור הרשויות המקומיות. ניתן להתרשם ממכרזים להתקשרויות מדף שכבר פורסמו באתר האשכול https://www.wegalil.org/job1 (איסוף ופינוי פסולת, דלקים). המכרז הבא שבכוונתנו לפרסם הוא ליסינג רכבים וכן אנו עובדים על מספר מכרזים נוספים לפי תכנית עבודה סדורה.

בנוסף, אנו בונים מערכת התקשרויות אינטרנטית חדשנית, אשר תקל מאוד על כל תהליך ההתקשרות של הרשויות עם הזוכים במכרזים.

img