search accecibility //- Queen queen //- Magnifier magnifier //- Hands \hands //- Hand hand //- User user //- Gears gears

המחלקה למכרזים, רכש והתקשרויות

המחלקה למכרזים, רכש והתקשרויות

האשכול מקדם רכישה משותפת של שירותים, טובין ומכרזים משותפים באמצעות שימוש ביתרון לגודל. האשכול עובד בהלימה עם תוכניות העבודה של הרשויות החברות בו ומספק בין השאר שירותים בתחומים רבים כגון: אנרגיה, תשתיות, מים וביוב, גינון, ליסינג רכבים, דלק, הריהוט ועוד..

המחלקה פועלת תחת האגף לפיתוח כלכלי ואסטרטגיה, ומהווה זרוע ביצועית ביישום מדיניות האשכול באמצעות ועדות מכרזים וועדת רכש והתקשרויות.

המחלקה פועלת  למתן שירות איכותי ביותר לרשויות האשכול, במחירים הטובים ביותר, באמצעות מכרזים פומביים והתקשרויות בעיקר בהתאם לתחומי ההתעניינות של רשויות האשכול.

בין תפקידי המחלקה ניתן למנות:

  • ביצוע הליכי רכש, מכרזים והתקשרויות;
  • הדרכה, ייעוץ, ליווי והכוונה של עובדי האשכול בכל הנוגע למכרזים;
  • ניהול של ועדות הרכש והמכרזים באשכול ומעקב אחר ביצוע ההחלטות;
  • שיפור וייעול תמידי של הליכי הרכש, המכרזים וההתקשרויות, וקיצור משך זמן הטיפול בהם;
  • בחירת ספקים ונותני שירותים שיעמדו באופן מיטבי בדרישות המפרטים וההסכמים;
  • בניית תכנית עבודה דו שנתית למכרזים לפי הצרכים של רשויות האשכול;
  • בדיקה, ניהול, מעקב ובקרה אחר תוקף חוזים, ערבויות וביטוחים של הסכמים;
  • מתן מענה לרשויות האשכול וטיפול בפניות שלהם בתחום המכרזים.

 

 

קבצים להורדה